Fortsatt gjevt å få Medaljen

I dag er det fremdeles gjevt å få Medaljen som påskjønnelse fra sin arbeidsgiver. Medaljen er et håndfast bevis på god arbeidsinnsats i minst 30 år. Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

I starten var det ansatte innen landbruk og private husholdninger som ble hedret med Medaljen. Etter hvert kom også industrien med, og i dag kan ansatte i alle bransjer tildeles Medaljen. Siden den første Medaljen ble overrakt i 1888 har mer enn 220 000 personer blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste.

Ble oppfordret til å belønne lang og tro tjeneste

Medaljen for lang og tro tjeneste ble utformet av billedhugger Brynjulf Bergslien og gravert av Ivar Throndsen. Den så dagens lys i en tid preget av endringer - industri ble startet og nye produkter kom til. Produktene ble ofte premiert med medaljer. Norges Vel tildelte allerede medaljer innenfor sine områder som landbruk og husflid og ble nå oppfordret til også å belønne "lang og tro tjeneste" i arbeidslivet.

I en Direksjonsprotokoll fra1886 leser vi: "På grund av de hyppige Andragender har Direktionen besluttet at indstifte en Medalje for lang og tro Tjeneste og har, efterat Hr. Billedhugger Bergslien har leveret Udkast, overdraget Hr. Myntgravør Trondsen paa Kongsberg at gravere Stemplerne, der er under arbeide".

Medaljens første statutter

Her het det: "Medaljen uddeles av Direktionen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel til Tjenere af begge Kjøn, der godtgjør at de haver fortjent en saadan offentlig Paaskjønnelse.

Hertil fordres:

 1. At Vedkommende har været i samme Tjeneste: paa samme Sted, hos samme Husbond eller i samme Familie i en tid af mindst 25 Aar.
 2. At han (hun) har røgtet sin Tjeneste til Vedkommende husbonds fulde Tilfredshed.
 3. At vedkommendes Opførsel og Moralske Forhold saavel i som udenfor Tjenesten i enhver Henseende har været Exemplarisk.

Dette måtte godtgjøres av "Vedkommendes Husbond og fra et Par andre med Forholdene vel kjendte paalidelige Personer, hvoriblandt fortrinsvis Sognepræsten."

De første som mottok Medaljen

Den 3. desember i 1888 ble de ni første mottakere funnet verdige:

 • Anne Kristine Knudsdatter fra Klækken ved Hønefoss, efter 46 Aars Tjeneste
 • Brygman Nils Rasmussen hos Ellingens Sønner Skraaven, 43 Aars Tjeneste
 • Bendik Andersen Følstad Værran, 40 Aars Tjeneste
 • Anne Dorthe Rasmusdatter Sørgjærd, Bjørnøer, 37 Aars Tjeneste
 • Anne OlsdatterKjærren, Børsen, 36 Aars Tjeneste
 • Ole Andersen Joplads, Ørkedalen, 36 Aars Tjeneste
 • Halvor Halvorsen Granastul, Bø i Telemarken, 36 Aars Tjeneste
 • Magdeli Absalonsdatter Hægdal, Stryn, 28 Aars Tjeneste
 • Ida Berthine Salvesen, Christiania, 26 Aars Tjeneste

Fra landbruk til industri og håndverk

I starten var Medaljen en heder til ansatte i landbruk og private husholdninger.
Utover mot 1920-tallet kom andre grupper med. Industrien kom først ved en avtale med Norges Industriforbund.

Mange kjente bedrifter ble brukere: Nyland Verksted , A/S Hjula Væveri og Conrad Langaards Tobaksfabrik i Oslo, A/S Wilhelm A. Mohn i Bergen, og De norske melkefabrikker på Hamar.

I 1928 får Norges Handverkerforbund en liknende avtale som Norges Industriforbund. Det samme får Norges Handelsstands Forbund i 1930.

Med landbruk, privathusholdninger, industri, håndverk og handel som brukere, er store deler av norsk arbeidsliv dekket. Fra 1999 får også offentlig ansatte anledning til å bruke medaljen.

Håndarbeid og presisjon

Medaljen for lang og tro tjeneste er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge. Medaljen produseres av Det Norske Myntverket på Kongsberg med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje og andre verdifulle samlemynter. Det ligger fortsatt mye håndarbeid bak det ferdige produktet.

Myntverket produserer Medaljen for lang og tro tjeneste slik de også gjorde for første gang i 1888. Men Myntverket og Norges Vel har et enda lengre samarbeid: Norges Vel lagde sin første medalje i 1861. Den såkalte Ceresmedaljen ble laget både i bronse, sølv og gull, og ble brukt til å hedre gode produkter på utstillinger rundt i Norge.