Apply TB er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift med 550 ansatte som har et aldersspenn fra 17-71 år. - Det store aldersspennet gir en fin dynamikk i samhandlingen mellom oss. Vi har mange lærlinger. Da trenger vi også seniorene for å sikre balanserte team og god kompetanseoverføring, sier HR-sjef Wenche Njøten.

God livsfasepolitikk gir god helse

- Vi er et selskap som er opptatt av livsfasene til de ansatte. I våre arbeidsmiljøkartlegginger fremkommer det at vi er kjent for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier Njøten. Apply TB har i mange år vært en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og ser nytten av en god livsfasepolitikk i sammenheng med helse. - Våre ledere skal kjenne sine ansatte godt, og dermed tilpasse arbeidssituasjonen til livssituasjonen. Man har ulike behov som lærling, småbarnsforeldre og senior, og Apply TB kan by på en stor variasjon av oppgaver, ansvar og stillingsprosent, opplyser Njøten.

30 års ansettelse hedres

Som ett av flere viktige tiltak som verdsetter ansatte, hedres seniorer som har minst 30 års ansettelse i bedriften med Medaljen for lang og tro tjeneste. - Vi ønsker å markere lang og trofast tjeneste, og vise viktigheten av den ansattes kompetanse og lojalitet, forklarer Njøten. - Ansatte med lang fartstid er svært viktige ressurser for oss, både når det kommer til overføring av faglig kunnskap og erfaring, men også for å videreføre stolte fagtradisjoner og gode holdninger.

Medaljen skaper begeistring og motivasjon

Fellestrekk for markering er at regionsdirektør overrekker Medaljen i en høytidelig sammenheng. - Med overrekkelse av Medaljen for lang og tro tjeneste ønsker vi at det skal skape begeistring og motivasjon både hos de om blir feiret og for øvrige kollegaer, sier Njøten. Hos Apply TB får seniorer tilpasset alt fra arbeidstid, ekstra ferie til ekstra hjelp i for eksempel IKT. - Tett dialog og god oppfølging fra leder er nøkkelen for å holde disse ressursene i arbeid, sier Njøten. Det hender også at vi må «hente inn igjen» pensjonistene våre til spesialoppdrag, noe vi ser begge parter blir godt fornøyd med!