Skatteetaten henviser til Finansdepartementets skatteforskrift § 5-15-1 om gaver i arbeidsforhold og Skatte-ABC 2018/2019 pkt 2.3 om prisbelønninger som særskilt viser til Medaljen for lang og tro tjenste. For øvrig gis det skattefritak for gaver til ansatte ved visse anledninger:

Tjenestetid

Gaver fra egen arbeidsgiver til en verdi av inntil 8 000 kroner regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven gis etter minst 20 års tjenestetid i bedriften og består av annet enn pengebeløp. Det samme gjelder når slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid.

Fra og med inntektsåret 2019 er regelen om forhøyet beløp for gullklokke med inskripsjon opphevet. Det samme gjelder skattefritaket for premier for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften.

Praktiserer bedriften andre runde år for tjenestejubileum, kan det skattefritt gis gaver ved disse anledninger i stedet for de ovennevnte. Forutsetningen er at disse jubileene trer i stedet for og for øvrig kan sammenlignes helt ut med de som er nevnt ovenfor. Skattefritaket gjelder ikke for jubileum under 20 år, og ikke for gaver som gis oftere enn antydet ovenfor.

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver er skattefri for verdier inntil kr 4000 i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år)
  • mottakeren gifter seg
  • mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år
  • mottakeren slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon

Andre gaver

Andre gaver til ansatte som ikke overstiger  kr 1 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret (f.eks. julegaver), er heller ikke skattepliktig for mottakeren. Også her er det en forutsetning at gaven gis etter en generell ordning i bedriften, og at gaven består av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt).

Fra og med inntektsåret 2019 er julegaver o.l. som ikke overstiger kr 1 000 skattefri for den ansatte selv om arbeidsgiver krever skattemessig fradrag for kostnaden.