I KRITERIER FOR TILDELING

 1. Medaljen for lang og tro tjeneste kan tildeles arbeidstakere som har tjenesteforhold knyttet til virksomhet registrert i Norge.
   
 2. Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe i minst 30 år. Medaljen kan også tildeles pensjonerte arbeidstakere. Kravet om 30 års ansettelse før pensjonering må oppfylles.
   
 3. Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.
   
 4. Arbeidstakeren kan ha en eierandel på inntil 33 prosent i bedriften.
   
 5. Følgende kan ikke tildeles Medaljen for lang og tro tjeneste:

- Embetsmenn
- Personer som tidligere har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste
- Medaljen for lang og tro tjeneste kan ikke tildeles post mortem

Dersom dødsfallet inntreffer etter at søknad er innvilget, men før overrekkelse, kan Medaljen utleveres til arvingene dersom arbeidsgiver/søker ønsker det.

II DEFINISJONER

 1. Arbeidsgiver defineres som den enhet som har det juridiske ansvaret for personen som arbeidstaker.

Når det gjelder samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe/samme arbeidssted, defineres dette slik:

Privat virksomhet:

- Ved fusjoner godtas ansettelse i et av de innfusjonerte selskapene som tellende tid.
- Ved oppkjøp telles også ansettelsestid i den oppkjøpte virksomheten.
- Går virksomheten over fra offentlig til privat, telles tiden fra offentlig virksomhet med.
- I konsern godtas ansettelse i forskjellige selskaper innenfor konsernet som tellende år.

Offentlig virksomhet:

- Med samme arbeidsgiver forstås samme kommune eller fylkeskommune. Ved sammenslåing godtas ansettelse før sammenslåing som tellende tid.
- Med samme arbeidsgiver i staten forstås samme departement, samme institusjon, samme etat, eller samme bedrift.

2. Når det gjelder kravet om 30 års ansettelse, er dette å forstå slik:

- Utgangpunktet er 30 års samlet tjeneste. Opphold i ansettelsesforholdet godtas.
- Permisjoner (lønnede og ulønnede) gitt av arbeidsgiver, teller med i tidsberegningen.
- Stillingen må ha vært minst 50 prosent.
- Faste deltidsstillinger med stillingsprosent under 50 kan godkjennes når stillingsandelen ikke er større.

Blir den som er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste senere funnet uverdig til å bære Medaljen, kan direksjonen i Norges Vel etter vedtak trekke Medaljen tilbake.

III SØKNAD

Det er i alminnelighet arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen for lang og tro tjeneste. Søknadsskjema kan hentes på www.medaljen.no eller tilsendes ved forespørsel.

Arbeidsgiver skal godtgjøre at den det søkes om tildeling for, oppfyller de krav som stilles for tildeling av Medaljen. Søknaden skal være undertegnet av to personer på vegne av søker. Når det gjelder familie eller andre nære forhold mellom søker og mottaker, må søknaden signeres av minst en som ikke er i nær familie med mottaker i henhold til vanlige habilitetsregler.

IV KLAGEADGANG

Direksjonen i Norges Vel kan endre disse statuttene eller i spesielle tilfelle gjøre unntak fra dem. Dette gir mulighet til å klage et avslag gitt av administrasjonen.

Direksjonen tolker statuttene med endelig virkning.

ANNET

Behandlingstiden er 1-2 måneder.

Arbeidsgiver/søker bærer kostnadene ved Medaljen.

Medaljen blir mottakerens eiendom.

BESKRIVELSE AV MEDALJEN

Medaljen preges i sølv. Medaljens diameter er 31 millimeter. På forsiden har den en sittende kvinnefigur som overrekker en laurbærkrans. På baksiden inngraveres mottakerens navn og årstallet for tildeling.

Medaljen er forsynt med et nasjonalfarget bånd på grønn bunn og følges av et diplom og et jakkemerke, samt et stativ for å stille ut Medaljen. Alt er samlet i et etui.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel kan på anmodning skaffe Medaljen for lang og tro tjeneste i miniatyr (diameter 17 millimeter) til personer som er tildelt Medaljen.